فتو کاتور /مخالفت هاشمی با بوسیدن دست! و …

فتو کاتور : اعتصاب هماهنگ شده بازیکنان با دایی، مخالفت هاشمی با بوسیدن دست، ماچ دیپلماتیک شیخ عرب، فال قهوه وزیر ارشاد، پورشه آقا احسان و باقی ماجراها را در این فتوکاتور ببینید.

فتو کاتور : اعتصاب هماهنگ شده بازیکنان با دایی، مخالفت هاشمی با بوسیدن دست، ماچ دیپلماتیک شیخ عرب، فال قهوه وزیر ارشاد، پورشه آقا احسان و باقی ماجراها را در این فتوکاتور ببینید.

منبع: خبرگزاری فارس

Go to TOP