مداد

پند/ اگر مثل مداد باشی به آرامش می رسی

نباید هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند اسم این دست خداست

۱- می توانی کارهای بزرگی بکنی اما نباید هرگز فراموش کنی که دستی وجود دارد که هر حرکت تو را هدایت می کند اسم این دست خداست. او همیشه باید تو را مسیر اراده اش حرکت دهد.

۲- گاهی باید از آنچه می نویسی دست بکشی و از مدادتراش استفاده کنی این باعث می شود مداد کمی برند اما آخر کار نوکش تیزتر می شود. پس بدان که باید رنج هایی را تحمل کنی چرا که این رنج باعث می شود انسان بهتری شوی.

۳-مداد همیشه اجازه می دهد برای پاک کردن یک اشتباه از پاکن استفاده کنیم بدان که تصحیح یک کار خطا، کار بدی نیست، در واقع برای اینکه خودت را در مسیر درست نگهداری مهم است.

۴- چوب یا شکل خارجی مداد مهم نیست، زغالی اهمیت دارد که داخل چوب است پس همیشه مراقب باش درونت چه خبر است.

۵- مداد همیشه اثری از خود به جای می گذارد بدان هر کاری در زندگی ات می کنی، رد پای بر جای می گذارد، پس سعی کن به هر کاری که می کنی هشیار باشی و بدانی  چه میکنی

Go to TOP