اعتصاب کامیونداران و رانندگان شهرستان خوروبیابانک/ نصاویر

کامیونداران و رانندگان شهرستان خوروبیابانک در اعتراض به مشکلات بیمه، سوخن،کرایه و هزینه ها اعتصاب کردند.

به گزارش سفیر خور؛کامیونداران و رانندگان شهرستان خوروبیابانک به پایین بودن نرخ کرایه، بالا بودن نرخ بیمه، نبود بار، هزینه های سنگین کامیون داری، بی عدالت در توزیع بار در بنادر و مجتمع های بزرگ تولیدی معترض هستند.
کامیونداران و رانندگان همچنین خواستار پیگیری و زیرنظر گرفتن شغل رانندگی به عنوان مشاغل سخت و زیان آور، افزایش کرایه حمل و نقل بر اساس تن بر کیلومتر و نظارت بر اجرای این قانون، اصلاح سامانه سپهتن و کم کردن هزینه بیمه شدند.

Go to TOP