سربازی دختران در کره شمالی اجباری شد

مقامات کره شمالی با تصویب قانونی سربازی را برای دختران اجباری و از حالاهر دختر باید به مدت ۷سال سربازی را بگذراند.

به گزارش سفیر خور؛ مقامات کره شمالی با تصویب قانونی سربازی را برای دختران اجباری و از حالا هر دختر باید به مدت ۷سال سربازی را بگذراند.

گفتنی ست که خدمت سربازی برای پسرها در کره شمالی ۱۰سال است.
Go to TOP