نرخ مصوب مرغ در بازار

ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق در بازار میادین میوه و تره بار با قیمت ۱۱ هزار و ۱۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

مرغ آلایش شده در بازار میادین میوه و تره بار به شرح زیر است:

عنوان مصوب
ران مرغ با پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۹۵,۰۰۰ ریال
ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه چربی سر ساق ۱۱۲,۵۰۰ ریال
مغز ران با پوست ۱۲۵,۰۰۰ ریال
مغز ران بدون پوست ۱۳۳,۰۰۰ ریال
ساق مرغ با پوست و بدون سر ساق ۱۲۲,۵۰۰ ریال
ساق مرغ بدون پوست و سر ساق ۱۳۵,۰۰۰ ریال
سینه مرغ با پوست،بدون شش،گردن،بال ۱۱۴,۰۰۰ ریال
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال ۱۲۲,۵۰۰ ریال
سینه مرغ بدون پوست،شش،گردن،بال،بازو ۱۲۴,۰۰۰ ریال
ران و سینه با پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۱۰۲,۰۰۰ ریال
ران و سینه بدون پوست بدون دنبالچه شش گردن بال ۱۱۸,۰۰۰ ریال
بال کبابی ساده(بدون نوک بال) ۹۸,۵۰۰ ریال
بال کبابی زعفرانی(بدون نوک بال) ۹۸,۵۰۰ ریال
بازوی کبابی ساده ۱۱۳,۰۰۰ ریال
بازوی کبابی زعفرانی ۱۱۳,۰۰۰ ریال
مخلوط بال و بازو کبابی ساده ۱۰۶,۰۰۰ ریال
مخلوط بال و بازو کبابی زعفرانی ۱۰۶,۰۰۰ ریال
فیله مرغ ۱۷۹,۰۰۰ ریال
فیله مرغ زعفرانی ۱۷۹,۰۰۰ ریال
گردن مرغ بدون پوست ۲۹,۰۰۰ ریال
شنیتسل بدون آرد ۱۵۹,۰۰۰ ریال
شنیتسل با آرد ۱۴۱,۰۰۰ ریال
جوجه چینی ۱۶۳,۰۰۰ ریال
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو ساده ۱۷۵,۰۰۰ ریال
جوجه کباب بی استخوان و بدون بازو زعفرانی ۱۷۵,۰۰۰ ریال
جوجه کباب بااستخوان ساده ۱۲۵,۰۰۰ ریال
جوجه کباب با استخوان زعفرانی ۱۲۵,۰۰۰ ریال
پا چینی ۱۰ عددی مرغ ۱۰۲,۰۰۰ ریال
مرغ کنتاکی ۱۰۲,۰۰۰ ریال
سینه مرغ سوخاری ۱۰۲,۰۰۰ ریال
دل مرغ پاک کرده ۷۰,۰۰۰ ریال
جگر مرغ ۴۳,۰۰۰ ریال
سنگدان مرغ ۴۳,۰۰۰ ریال
پای مرغ ۳۷,۰۰۰ ریال

افکارنیوز

Go to TOP