شیب شیروانی خور به طبس اصلاح شد

با تلاش راهداران شهرستان خور و بیابانک محور خور به طبس به طول ۵ کیلومتر دو طرف راه با استفاده ازمصالح مناسب، اصلاح شیب شیروانی شد.

به گزارش سفیرخور به نقل از اداره کل راهداری و حمل و نقل استان اصفهان، برای اجرای مصوبه وزارت متبوعه در خصوص بخشنده کردن راه و اصلاح شیب شیروانی با تلاش راهداران  شهرستان خور و بیابانک محور خور به طبس به طول ۵ کیلومتر دو طرف راه با استفاده ازمصالح مناسب، اصلاح شیب شیروانی شد.

عملیات اصلاح شب شیروانی به طول ۳۵ کیلومتر با قوت  ادامه خواهد داشت.

حذف نقاط پر تصادف به خصوص اصلاح تقاطع های فرعی به اصلی وعملیات اجرایی طرح ساماندهی تقاطع ها وسه راهی های  روستای نیشابور ، گرمه ، مهرجان و همچنین اصلاح وساماندهی تقاطع ورودی شهر جندق از محور اصلی آغاز شد.

c

Go to TOP