پرداخت ۷۰ میلیارد تومان کمک هزینه ازدواج

۶۹۶ میلیارد و۷۵ میلیون ریال به عنوان کمک هزینه ازدواج از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان واجد شرایط در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته پرداخت شده است.

به گزارش سفیرخور بر اساس اعلام دفتر آمار ومحاسبات اقتصادی واجتماعی این سازمان، از دیگرهزینه‌های کوتاه مدت پرداخت شده در این مدت می‌توان به یک هزار و ۸۴۲ میلیارد و ۱۵میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری غیر ناشی ازکار و ۱۶۲ میلیارد و ۵۳۹ میلیون ریال در بخش غرامت دستمزد بیماری ناشی از کار اشاره کرد.
همچنین یک هزار و۴۴۴ میلیارد و ۱۰۳میلیون ریال به عنوان استراحت ایام بارداری و ۱۹۸میلیارد و ۶۱۲میلیون ریال به عنوان کمک هزینه فوت و کفن ودفن از سوی سازمان تأمین اجتماعی به بیمه شدگان در همین مدت پرداخت شده است.

بر اساس این گزارش، در نه ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته، بابت هزینه سفروفوق العاده همراه ۲۶میلیارد و۹۶۴میلیون ریال، ۲۲۰میلیارد و ۳۲۴میلیون ریال برای کمک هزینه پروتز واروتز پرداخت شده و در بخش غرامت نقص عضو مقطوع ۲۰ میلیارد و ۱۱میلیون ریال و در بخش سایر کمک‌ها یک هزار و ۶۲۴میلیارد و ۹۳۴ میلیون ریال هزینه شده است.

از دیگر هزینه‌ها در قالب تعهدات کوتاه مدت سازمان تامین اجتماعی در این مدت می‌توان به ۶ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال بابت تعدیل سنواتی غرامت دستمزد و در بخش تعدیل سنواتی کمک‌ها ۱۱۵ میلیارد و ۷۴۳میلیون ریال اشاره کرد.

گفتنی است، در ۹ ماه منتهی به آذر ماه سال گذشته؛ در مجموع ۶هزار و ۳۵۷ میلیارد و ۹۹۷ میلیون ریال به عنوان هزینه‌های کوتاه مدت به بیمه شدگان و مستمری بگیران از سوی سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

انتهای پیام/

دانا

Go to TOP