بیشترین بارندگی اول آذر را بازیاب با ۱۳/۵میلیمتر به خود اختصاص داد

آغاز آخرین ماه پاییز با بارش باران رقم خورد.

به گزارش سفیرخور آمار بارندگی شب گذشته و بامداد امروز اول آذرماه ۹۲ بر اساس ایستگاه های باران سنجی شهرستان خوروبیابانک به شرح زیر می باشد.
خور ۰۳٫۷ میلیمتر

جندق۱۰٫۰ میلیمتر

فرخی۰۲٫۵ میلیمتر

مصر۰۲٫۵ میلیمتر

خنج۰۵٫۷ میلیمتر

ایراج۰۸٫۳ میلیمتر

بازیاب  ۱۳٫۵ میلیمتر

مهرجان۰۵٫۹ میلیمتر

گرمه۰۳٫۰  میلیمتر

چاهملک۰۴٫۴ میلیمتر

میان آبادگود۰۲٫۳ میلیمتر
هفتومان۰۸٫۳ میلیمتر

بیاضه۰۶٫۰ میلیمتر

Go to TOP