آثار غنای روحی

امام جواد(ع): سربلندی مومن در بی نیازی او از مردم است.

حدیث 3

Go to TOP