عکس: بسته بندی عجیب نذری در اصفهان

توزیع غذای نذری توسط هیات رزمندگان اصفهان با این بسته بندی.

توزیع غذای نذری توسط هیات رزمندگان اصفهان با این بسته بندی.

678044_361

Go to TOP