ابوذر وهاب

صد و هفتاد و پنج آری شکوه نام غواص است

به مناسبت تفحص ۱۷۵ شهید غواص عملیات کربلای ۴ سروده ای از شاعر جوان شهر خور را منتشر می نماییم

سفیر خور: صد و هفتاد و پنج غواص!!

 

صد وهفتاد و پنج عاشق بدون آب  می میرند

ز فرط تشنگی ذکر عمو عباس می گیرند

 

 

 

شبی که ماهیان را دست ها از پشت می بستند

شنیدم مام میهن گفت طفلانم کجا  هستند

 

 

 

شبی  گفتم که ماهیها جدا از شط چه ناکامند

لب خونین شط می گفت در اقیانوس آرامند

 

 

 

تمام ماهیان اینک سراغ از خاک می گیرند

که گفته ماهیان شط به دور  از آب می میرند

 

 

 

کمی اهسته تر گویم دل اروند حساس است

صد و هفتاد و پنج  آری شکوه نام غواص است

 

 

سراینده: ابوذروهاب

Go to TOP