دومین بارش باران پاییزی مردم خوروبیابانک را خوشحال کرد

به گزارش سفیرخور نیمه شب گذشته و ساعات اولیه ی امروز بارندگی در سطح شهرستان نوید سالی پر بارش را به همشهریان در خوروبیابانک داد.

طبق گزارش های رسیده از ایستگاه های هواشناسی سطح شهرستان مقدار بارندگی ها به شرح ذیل می باشد.

هفتومان هفت و نیم میلیمتر(۷/۵)
بازیاب ۷ میلی متر(۷)
خنج پنج و هشت دهم میلیمتر(۵/۸)
چاهملک چهار و شش دهم میلیمتر(۴/۶)
خور چهار و سه دهم میلیمتر(۴/۳)
گود چهار میلیمتر(۴)
ایراج سه و هفت دهم میلیمتر(۳/۷)
مهرجان سه و سه دهم میلیمتر(۳/۳)
گرمه سه میلیمتر(۳)
بیاضه یک میلیمتر(۱)
جندق صفر(۰)

Go to TOP