تصاویری زیبا از یار دوازدهم تیم ملی

کوشکی از آخرین بازمانده های یوز آسیایی است که در منطقه میاندشت جاجرم نگهداری می شود.جنسیت او نر است و مدت زیادی است که از زوج خود دور مانده و اقدامی برای به هم رساندن این زوج صورت نگرفته است.تصویر این یوز ایرانی بر پیراهن تیم ملی فوتبال نقش بسته است

تصاویری زیبا از یار دوازدهم تیم ملی

یار دوازدهم تیم ملی (1) یار دوازدهم تیم ملی (2) یار دوازدهم تیم ملی (3) یار دوازدهم تیم ملی (4) یار دوازدهم تیم ملی (5) یار دوازدهم تیم ملی (6) یار دوازدهم تیم ملی (7) یار دوازدهم تیم ملی (8) یار دوازدهم تیم ملی (9) یار دوازدهم تیم ملی (10) یار دوازدهم تیم ملی (11) تصاویری زیبا از یار دوازدهم تیم ملی یار دوازدهم تیم ملی (13) یار دوازدهم تیم ملی (14) یار دوازدهم تیم ملی (15) یار دوازدهم تیم ملی (16) یار دوازدهم تیم ملی (17)

Go to TOP